StartlistorLopp 1 | Halmstad | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-1 Hd 1/2140V Ståhlebos King v 6ȼ c0,9Håkan K Persson (Stå Be)329
2020-05-28-1 Hd 2/2140V Cooling Break O.O. v 6c c0,93Kevin Oscarsson (Rob Di)320
2020-05-28-1 Hd 3/2140V Undigious Diamant* (DE) v 5ȼ c1,38Peter Untersteiner42
2020-05-28-1 Hd 4/2140V Echelon v 5c ȼ1,13Stefan Persson (Rio Je)52
2020-05-28-1 Hd 5/2140V Bonduran d'Inverne v 7c c0,58Wilhelm Paal344
2020-05-28-1 Hd 6/2140V Gigolo* (NL) v 7ȼ c1Maren Öyo (Kol Si)208
2020-05-28-1 Hd 7/2140V Yukon Bay v 5ȼ ȼ1,56Christoffer Eriksson (Ste Ul)248
2020-05-28-1 Hd 8/2140V Select Teemer v 7ȼ c1,13Victor Rosleff (Hag Ni)343
2020-05-28-1 Hd 9/2140V Buffon Z.S.* (IT) h 3c c1Thomas Uhrberg (Rio Je)73
2020-05-28-1 Hd 10/2140V Yoghurt Composite v 9c c0,93Jenny Brunzell (Bjö An)355
2020-05-28-1 Hd 11/2140V Peak Fear v 5ȼ ȼ2,11Peter Ingves (Sel Vi)29
2020-05-28-1 Hd 12/2140V Goin to the Limit (CA) h 7ȼ ȼ4Johan Untersteiner241

Lopp 2 | Halmstad | K100-lopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-2 Hd 1/1640A Denco's Benito v 4ȼ ȼ2,15Admir Zukanovic79
2020-05-28-2 Hd 2/1640A Mr Big Sox v 8c c0,74Jonas M Oscarsson (Fri Am)1088
2020-05-28-2 Hd 3/1640A M.T.Naomi s 5ȼ ȼ1,41Ronnie Fyhr272
2020-05-28-2 Hd 4/1640A Måni s 8c ȼ1,29Jan Hansen (Ber Ev)409
2020-05-28-2 Hd 5/1640A Jetstream Rapida v 4ȼ c0,87Jonathan Bardun (Sve Cl)20
2020-05-28-2 Hd 6/1640A Jessica Ås (US) s 6ȼ c1,1Glenn Carlsson882
2020-05-28-2 Hd 7/1640A Silverbullet Lavec v 10ȼ ȼ1,56Tommy Zackrisson (Udd Le)93
2020-05-28-2 Hd 8/1640A Linda Sånna s 7ȼ ȼ1,22Jenny Brunzell (Hel Ja)170
2020-05-28-2 Hd 9/1640A Kicki Lagö s 5ȼ ȼ3,51Hanna Lähdekorpi (Lug Co)67
2020-05-28-2 Hd 10/1640A Flybury Am v 5ȼ ȼ1,53Max Karlsson (Hin Gu)575
2020-05-28-2 Hd 11/1640A Forest Man v 7c c1Bo Larelius459
2020-05-28-2 Hd 12/1640A Wolf of Wallstreet v 4c ȼ1,87Ola Samuelsson78

Lopp 3 | Halmstad | Cruzado Dela Noche Stoserie - Stolopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-3 Hd 1/1640A Virgin Maiden s 6ȼ ȼ3,85Conrad Lugauer68
2020-05-28-3 Hd 2/1640A Zanna Jet* (IT) s 5ȼ ȼ4Johan Untersteiner (Rio Je)153
2020-05-28-3 Hd 3/1640A Verona Brodda s 7ȼ ȼ2,07Peter Ingves (Löv Jo)514
2020-05-28-3 Hd 4/1640A Cassiopeia* (DK) s 6ȼ ȼ2,37Flemming Jensen19
2020-05-28-3 Hd 5/1640A Sobel Jasmine s 5ȼ ȼ1,77Peter Untersteiner36
2020-05-28-3 Hd 6/1640A Notre Avenue s 7ȼ ȼ3,01Preben Sövik (Lev Lo)1544
2020-05-28-3 Hd 7/1640A Whataboutyou Zaz s 5ȼ c0,98Mikael Pilenberg1023
2020-05-28-3 Hd 8/1640A Mahjong s 5ȼ c1,05Gustav Johansson (Wid Da)1094
2020-05-28-3 Hd 9/1640A Cherie Kee s 8ȼ c0,91Christian Fiore (Mag Mi)1098
2020-05-28-3 Hd 10/1640A Zanzibar Effe (IT) s 5ȼ ȼ1,78Stefan Persson (Rio Je)92
2020-05-28-3 Hd 11/1640A Vanity Blast (US) s 8c c0,46Kevin Oscarsson (San Em)2407
2020-05-28-3 Hd 12/1640A Veiled s 6ȼ ȼ1,79William Ekberg (Dah Ma)1756

Lopp 4 | Halmstad | Spårtrappa | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-4 Hd 1/2640A Tyson Dimanche v 7ȼ ȼ1,84Christian Cracchiolo (Dah Ma)172
2020-05-28-4 Hd 2/2640A HögstenaStalldräng h 7c c1Thomas Uhrberg (Aho Mi)29
2020-05-28-4 Hd 3/2640A Cemonroc de Coeur (FR) v 8ȼ ȼ3,31Robert Bergh35
2020-05-28-4 Hd 4/2640A Vagabond Vik (IT) v 6ȼ c1,08Stian Stoum (Rio Je)167
2020-05-28-4 Hd 5/2640A Hope of Joy h 8ȼ ȼ1,49Christoffer Eriksson (Ste Ul)670
2020-05-28-4 Hd 6/2640A Valentin v 8c c1Svend Dyhrberg (Lar Il)303
2020-05-28-4 Hd 7/2640A Wingait Erik v 7c ȼ1,2Stefan Persson (Per Hå)291
2020-05-28-4 Hd 8/2640A Bastian T.* (DK) v 7c c0,67Victor Rosleff (Jac Ax)510
2020-05-28-4 Hd 9/2640A Townshend Broline v 5ȼ c0,85Peter Zadel (Unt Pe)153
2020-05-28-4 Hd 10/2640A Elof Palema v 8c c0,52Gustav Johansson (And He)983
2020-05-28-4 Hd 11/2640A Pacific W.F. v 7ȼ ȼ1,67Johan Untersteiner281
2020-05-28-4 Hd 12/2640A Magic Happens v 7c c0,66Peter Untersteiner65
2020-05-28-4 Hd 13/2640A Trovatore (IT) v 8ȼ c1,19Kim Eriksson (Zuk Ad)162
2020-05-28-4 Hd 14/2640A Mitos Gold v 7c ȼ1,55Markus Niklasson (Str To)939

Lopp 5 | Halmstad | Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-5 Hd 1/2140A Teton Game of War v 3c c0,67Jan Hellstedt1027
2020-05-28-5 Hd 2/2140A Global Branding v 3c ȼ2Johan Untersteiner53
2020-05-28-5 Hd 3/2140A N.T.T.'s Quikstar h 3c c(1)Kim Eriksson (Zuk Ad)472
2020-05-28-5 Hd 4/2140A Highland Sisu s 3c c1Stefan Persson (Rio Je)61
2020-05-28-5 Hd 5/2140A Stens Remind s 3ȼ c1,5Peter Untersteiner65
2020-05-28-5 Hd 6/2140A Honeybee Frö s 3ȼ ȼ2,67Victor Rosleff (Rio Je)164
2020-05-28-5 Hd 7/2140A Charlotta S.H. s 3c c1Sören Boel (Unt Pe)870
2020-05-28-5 Hd 8/2140A A Perfect One s 3c c1Kevin Oscarsson (Osc Ji)787
2020-05-28-5 Hd 9/2140A Lotus Blaze s 3c c1Max Karlsson (Hin Gu)1424
2020-05-28-5 Hd 10/2140A That's it v 3c c1Jonathan Bardun (Sve Cl)530
2020-05-28-5 Hd 11/2140A Hacker Am h 3c c1Christoffer Eriksson (Nil La)18

Lopp 6 | Halmstad | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-6 Hd 1/2140V Del Piero C.H.* (RU) h 3c c1Christian Fiore (Bia Ri)187
2020-05-28-6 Hd 2/2140V Storytell Buv v 4c c1Håkan B Johansson (Wid Da)41
2020-05-28-6 Hd 3/2140V Kantens Cash v 6c c1Robert Bergh52
2020-05-28-6 Hd 4/2140V Herr Ågren h 4c c1Lee Nimåker (Ols Pe)288
2020-05-28-6 Hd 5/2140V Domingoa s 3c c(1)Gustav Johansson (Wid Da)353
2020-05-28-6 Hd 6/2140V Vacuum Broline s 3c c(1)Ola Samuelsson115
2020-05-28-6 Hd 7/2140V Gaagaa Rivner s 4c c1Peter Untersteiner24
2020-05-28-6 Hd 8/2140V Unusual Face v 4c c1Christoffer Eriksson (Nil La)254
2020-05-28-6 Hd 9/2140V Moonshine Tooma s 4c c(1)Sören Boel (Rob Di)624
2020-05-28-6 Hd 10/2140V Calinocha s 4c c1Peter Ingves (Tor Li)209
2020-05-28-6 Hd 11/2140V Go Kyron Go v 4c c1Peter Zadel (Hag Ki)720
2020-05-28-6 Hd 12/2140V Tindra Töll s 5c c1Thomas Uhrberg (Car In)592

Lopp 7 | Halmstad | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-7 Hd 1/2640V Reef Snapper v 4c c1Kevin Oscarsson (Jär La)437
2020-05-28-7 Hd 2/2640V Papa Crowe v 4c c0,8Kaj Jönsson (Sch An)597
2020-05-28-7 Hd 3/2660V Czarine s 5c c0,95Håkan Jonsson949
2020-05-28-7 Hd 4/2660V Ståhlebos Mums v 5ȼ ȼ2,17Håkan K Persson (Stå Be)475
2020-05-28-7 Hd 5/2660V Fight for Freedom (FR) s 5c c0,72Conrad Lugauer (Fri El)126
2020-05-28-7 Hd 6/2660V Ready Trophy (FI) v 4c c1Mikko Aho21
2020-05-28-7 Hd 7/2660V Diola* (DK) s 5ȼ c1Maren Öyo (Kol Si)268
2020-05-28-7 Hd 8/2660V Super Alice s 5ȼ c1,43Peter Untersteiner (Hag An)118
2020-05-28-7 Hd 9/2660V Amore Passo V.W. v 6c c0,88Thomas Uhrberg (Bri La)25
2020-05-28-7 Hd 10/2660V Wild Jupp v 6ȼ ȼ3,7Peter Ingves (Ben Cl)1027
2020-05-28-7 Hd 11/2660V Carro Ås s 4ȼ c1,11Roger Malmqvist922
2020-05-28-7 Hd 12/2660V Elka F.B. s 9c c0,84Gustav Johansson (Hol Je)1595
2020-05-28-7 Hd 13/2660V Bronson (DK) v 7c c0,69Ola Samuelsson (For Fr)702

Lopp 8 | Halmstad | Brizy's ungdomsserie 4 - Stolopp - Högst 30 år | Lätt bana

Datum Bana Spår Namn # BFIKusk Odds
2020-05-28-8 Hd 1/2140A Mai Tai s 6c c1Stian Stoum (Jon Hå)353
2020-05-28-8 Hd 2/2140A Craigh Na Dun s 4c c0,52Jonas M Oscarsson (Lin Ma)756
2020-05-28-8 Hd 3/2140A G.R.Winnie s 4c c0,83Gustav Johansson (Eri Ch)23
2020-05-28-8 Hd 4/2140A Geena Journey s 4c ȼ1,67Marc Elias (Läh Ha)35
2020-05-28-8 Hd 5/2140A Lisa Lisieux* (DE) s 5c c1Stine Juul-Marker (Tho He)92
2020-05-28-8 Hd 6/2140A Midnatt Rols s 9c c0,89Max Karlsson (Nil Be)759
2020-05-28-8 Hd 7/2140A Poesi Kloster s 4ȼ c1,1Wilma Karlsson (Kri Gö)494
2020-05-28-8 Hd 8/2140A Flädie Grim s 6ȼ ȼ1Henriette Larsen (Bje Em)99
2020-05-28-8 Hd 9/2140A Sweet Eloise s 4c ȼ1,5Kevin Oscarsson (Lin Ma)52
Odds uppdaterade: 2020-05-28 14:53:56
(Hästar med skoinfo eller BFI i orange är inrapporterade eller ändrade de senaste 15 minuterna.)
Extracted data successfully
Tuesday 2nd of June 2020 17:34:02 - Records extracted: 95